14

One of the local specialty favourite dishes in Shaanxi province where I am now is Biángbiáng miàn.

Restaurant in Xi'an selling Biángbiáng miàn. Photo by hippietrail

The hanzi character for "biáng" is usually the focus of discusssions of this dish since it takes 58 strokes and is not supported by computers, including Unicode.

But I want to discuss the syllable "biang" in this question. To a beginner in Chinese like myself it seems to be composed of common initial "b", medial "i" and final "ang".

But the Wikipedia article informs me that the alternative names for the dish with more common characters are 彪彪面 (biāobiāo miàn) and 冰冰面 (bīngbīng miàn), which each use a different syllable in place of "biáng" as well as a different hanzi character.

So is this syllable not even possible? If not, which phonological rules does it break? Also if it's not "possible" how could it become popular as part of the name of a dish? Is it something to do with the dialect or accent spoken in Shaanxi?

6 Answers 6

12

So time for an update…

If you want to play by the books, biang is not a permissible syllable. If you are concerned with what comes out of a speaker’s mouth, syllables like nim (contraction of 你們) are even possible, although they are technically surface realizations of a phonology that does not allow such syllables.

The surprising fact is that iang as a rime for the labial initials (b, p, ph, m) did not even exist in Middle Chinese, so the omission of biang is nothing new. That isn’t to say it couldn’t develop in Mandarin, but there was nothing shaping the language in that direction. The only likely source would be a borrowing sort of like how fiao is a borrowing from Wu, which has its own interesting story.

Old Answer

I’ve made a chart here for my own understanding of Standard Mandarin Chinese phonology a while ago:

    a    ai   au   an   aŋ   e    ə    əi   əu   ən   əŋ   i    ia   iai   iau   ian   iaŋ   ie   iə   iəu   iən   iəŋ   io   iu   iuan  iuə   iun   iuəŋ  aɻ   o    u    ua   uai   uan   uaŋ   uə   uəi   uən   uəŋ   m    n    ŋ   
    a    ai   ao   an   ang   ê    e    ei   ou   en   eng   yi   ya   yai   yao   yan   yang  yê   ye   you   yin   ying  yo   yu   yuan  yue   yun   yong  er   o    wu   wa   wai   wan   wang  wo   wei   wun   weng  m    n    ng   
p    ba   bai   bao   ban   bang          bei       ben   beng  bi           biao  bian  biang      bie   biu   bin   bing                              bo   bu                                               
pʰ   pa   pai   pao   pan   pang          pei   pou   pen   peng  pi           piao  pian          pie   piu   pin   ping                              po   pu                                               
m    ma   mai   mao   man   mang      me   mei   mou   men   meng  mi           miao  mian          mie   miu   min   ming                              mo   mu                                               
f    fa           fan   fang          fei   fou   fen   feng              fiao                                                          fo   fu                                               
t    da   dai   dao   dan   dang      de   dei   dou   den   deng  di           diao  dian          die   diu       ding                                  du           duan      duo   dui   dun   dong              
tʰ   ta   tai   tao   tan   tang      te       tou       teng  ti           tiao  tian          tie   tiu       ting                                  tu           tuan      tuo   tui   tun   tong              
n    na   nai   nao   nan   nang      ne   nei   nou   nen   neng  ni           niao  nian  niang      nie   niu   nin   ning      nü       nüe                   nu           nuan      nuo           nong              
l    la   lai   lao   lan   lang      le   lei   lou       leng  li   lia       liao  lian  liang      lie   liu   lin   ling      lü       lüe               lo   lu           luan      luo       lun   long              
ts   za   zai   zao   zan   zang      ze   zei   zou   zen   zeng  zi                                                                           zu           zuan      zuo   zui   zun   zong              
tsʰ   ca   cai   cao   can   cang      ce       cou   cen   ceng  ci                                                                           cu           cuan      cuo   cui   cun   cong              
s    sa   sai   sao   san   sang      se       sou   sen   seng  si                                                                           su           suan      suo   sui   sun   song              
tʂ   zha   zhai  zhao  zhan  zhang      zhe   zhei  zhou  zhen  zheng  zhi                                                                           zhu   zhua  zhuai  zhuan  zhuang zhuo  zhui  zhun  zhong             
tʂʰ   cha   chai  chao  chan  chang      che       chou  chen  cheng  chi                                                                           chu   chua  chuai  chuan  chuang chuo  chui  chun  chong             
ʂ    sha   shai  shao  shan  shang      she   shei  shou  shen  sheng  shi                                                                           shu   shua  shuai  shuan  shuang shuo  shui  shun                  
ɻ            rao   ran   rang      re       rou   ren   reng  ri                                                                           ru   rua       ruan      ruo   rui   run   rong              
tɕ                                               ji   jia       jiao  jian  jiang      jie   jiu   jin   jing      ju   juan  jue   jun   jiong                                                         
tɕʰ                                               qi   qia       qiao  qian  qiang      qie   qiu   qin   qing      qu   quan  que   qun   qiong                                                         
ɕ                                                xi   xia       xiao  xian  xiang      xie   xiu   xin   xing      xu   xuan  xue   xun   xiong                                                         
k    ga   gai   gao   gan   gang      ge   gei   gou   gen   geng                                                                              gu   gua   guai  guan  guang  guo   gui   gun   gong              
kʰ   ka   kai   kao   kan   kang      ke   kei   kou   ken   keng                                                                              ku   kua   kuai  kuan  kuang  kuo   kui   kun   kong              
x    ha   hai   hao   han   hang      he   hei   hou   hen   heng                                                                              hu   hua   huai  huan  huang  huo   hui   hun   hong              

The table contains every possible pinyin in Standard Mandarin Chinese sans tones. Columns are headed by the finals, and rows are headed by the initials. They are derived from the Standard Chinese phonology and Pinyin table pages on Wikipedia. A quick look at the table will reveal patterns in the phonology with a few oddities.

biang is certainly listed in the Pinyin table, but a quick search for any word with a pinyin of biang produces 0 results. And it makes sense: because the bilabial/labiodental series of initials (b-, p-, m-, f-) is excluded from combining with many finals (such as: -uan, -uo, -ui, -un, -ong). Have a look at the iaŋ column and you see that piang, miang, and fiang are missing; biang looks like it should not be there either.

Yes, there are oddities where a sound that looks like it should be there isn’t there (like bou, tei, and ten), but they can be easily explained as, “there weren’t any words that used that sound.” It’s what is called an “accidental gap,” and you can read more about it here: Phonotactics (âm pháp). It’s much more difficult to make a case for biang which exists in no dictionaries, is not in common usage, and is the sole proprietor of the Pinyin “biang.” Considering the facts, it’s my opinion that biang is illegal in Standard Mandarin Chinese phonology and was probably concocted for promotional purposes. What better way to stand out than to own a “rare” character, a “rare” sound, and an exclusive position in the Pinyin table?

3
 • 2
  I agree. There is a phonological change that sounds like bi~ng/pi~ng/phi~ng should become f~ng. Also, p~ng in the second tone is unusual because unaspirated consonants in the second tone usually reflect old -p,-t,-k finals.
  – Yang Muye
  Commented Apr 21, 2014 at 6:53
 • 1
  I do not agree. Historical argumentation here is certainly valuable, but irrelevant to the contemporary speaker. @KevinLi you basically end up saying "biang is illegal in S.M.C.", "biang is listed in this table of S.M.C.", and "biang is widely attested in that local variety of S.M.C.". Quite unsatisfactory, don't you think? If you mean to make a scientific statement, how would you test for some syllable to be legal or illegal in S.M.C.? Certainly it being attested speaks for it to be legal, no?
  – flow
  Commented Oct 30, 2015 at 11:46
 • 2
  Actually biang does exist in some dictionaries. zh.wikipedia.org/wiki/… 《都市方言辞典(陕西卷)》[16]收录此词条,并详细介绍了相关饮食文化
  – Mou某
  Commented Mar 7, 2018 at 3:04
8

biang

Biang is an interesting character, being absent in many dictionaries, and having an unverified origin. I don't think it being uncommon is reason enough to consider its pronunciation to be non-standard, however. There are quite a few characters that have very uncommon pronunciations, so much so that for the rare ones, most native speakers would also find them odd.

A few examples from http://eastasiastudent.net/china/mandarin/unusual-syllables:

怎 (zěn)

谁 (shéi)

These characters are extremely common but their syllables are very rare. 给 in particular is the only character that is pronounced "gei".

咯 (lo)

覅 (fiào)

鞥 (ēng)

These may fool many native speakers, but they are indeed real characters.

12
 • 1
  So can native speakers pronounce these all without difficulty? For instance neither the syllables "shmoog" nor "ngih" exist in English but the first is pronounceable by all speakers while the latter is not, even though it would be pronounceable by speakers of some other languages. Also, "biang" doesn't seem to exist with any tone, at least on Wiktionary. I don't know whether the examples you list are rare just in the noted tone or in all tones. Commented Nov 19, 2013 at 12:10
 • 1
  @hippietrail, I saw these characters a short time ago from a TV show, but they don't appear very often, you know, but even if I didn't know these characters, provided with the pinyin (like 'biang'), I can pronounce it, and I think everyone knows pinyin can. When I look at 'shmoog', I could guess it is pronounced as '/ʃmu:g/', while 'ngih' is really difficult to guess its pronunciation. Commented Nov 19, 2013 at 13:17
 • 1
  Although I didn't find citations on this one, I'm pretty sure this is not standard Mandarin Chinese defined as the official language of the CCP government. Most probably this comes from some northern dialect, which is closer to Mandarin Chinese than southern ones.
  – phoeagon
  Commented Nov 19, 2013 at 14:29
 • 1
  覅 must be dialectal. This character doesn't even exist in Kangxi dictionary. And it sounds exactly like Wu dialect. I would say this is a bad example. If you look at Cantonese, you'll see more weird characters (of course those words are mostly not Chinese -- the base stratum of Cantonese is Kam-Tai)
  – user58955
  Commented Nov 19, 2013 at 18:02
 • 1
  @user58955: Case in point, most English speakers have a lot of trouble pronouncing the Vietnamese surname, Nguyen, and the Cantonese pronunciation of the surnames 伍 (Ng5) and 吳 (Ng4). The former is often ends up being pronounced as "Win" and the latter is often Anglicized as "Eng".
  – Claw
  Commented Nov 19, 2013 at 19:31
2

The simple answer is yes, it is a phonologically possible syllable in Mandarin Chinese. Remember for every Chinese syllable, there is a initial + final + tone ,

in this case, b is the initial, iang is the final, and the tone is 2,

So the three factors complete its qualification as a Mandarin Chinese syllable.

7
 • 4
  You oversimplify things. The fact is, all rules in any language are shaped by preceding and contemporary conditions and in the mind, some sound combinations are simply weird. While biang is plausible (given that the similar sounding bian is commonly used), so is faap in Cantonese if not for a rule that bars labial codas from syllables that have labial onsets.
  – Kevin Li
  Commented Apr 21, 2014 at 3:49
 • 1
  Thanks for the comment. The reason why I'm positive on this sound 'biang' is that in Taiwanese, one of the dialects of Chinese, 'biang' sound indeed exists! Commented Apr 21, 2014 at 6:23
 • 2
  And just a reminder, the Question was "Is “biang” a phonologically possible syllable in Mandarin Chinese?" So my answer is still "yes"! Commented Apr 21, 2014 at 6:28
 • 2
  Since when were Taiwanese and Standard Mandarin part of the same branch of Chinese? Taiwanese comes from the Min branch, which itself descends from a lineage that split off before Middle Chinese! Mandarin as spoken in Taiwan is a different story. The Taiwan-based academic site that hosts a database of pronunciations is currently down, so I cannot check to make sure, but I highly doubt that biang would exist while it's other labial siblings piang, miang, and fiang do not.
  – Kevin Li
  Commented Apr 21, 2014 at 6:48
 • 2
  I think @KevinLi makes a good point. The question is not whether we can now use the sound in Mandarin, it is whether the sound would emerge naturally due to the linguistic properties of the language itself. These are sort of unspoken rules. English has some too. I learned of this reading Steven Pinker's book on language. We could invent any syllable we want: piong, giong, king, zhing, etc, but there are linguistic reasons those syllables are not in Mandarin.
  – jdods
  Commented Jun 1, 2017 at 11:56
2

Supposedly this biang originates in a regional form of Northern ("Mandarin") Chinese. It's not a syllable in the standard language as originally defined with rigidity, but all the same it's widely known and used now. Technically, it's a loan syllable. So I suppose we should say that it's phonologically possible because people actually use it.

Interestingly, Chao and Yang's Concise Dictionary of Spoken Chinese also lists two closely related "unofficial" syllables: bia and pia — neither of which is supplied with a character there.

1
 • 1
  I feel regional word loaning is a good reason explaining all sort of oddities like biang (northern), pia (also northern) and fiao (Wu/Shanghainese), just like tsunami.
  – Fan Zheng
  Commented Oct 31, 2015 at 0:11
1

There are many more abnormal syllable exist in various Chinese dialect but not in Mandarin. I'm from Xi'an city, Shaanxi province, aka, the cradle of the noodle shown in your picture. Also in Xi'an dialect, we pronounce as nge while Mandarin as wo, we pronounce 维 as vei while Mandarin as wei, etc. So it is not strange that a character reads as biang or other pronunciation you never heard. The pronunciation biang describes the sound of the noodle knocking at the kitchen board when making it, not a short form of 不一樣/不一样 bùyíyàng.

3
 • Is "abnormal" what you mean by "unnormal"?
  – L. F.
  Commented Feb 24, 2019 at 10:03
 • @L.F. Yeah, abnormal would be a better choice here. I'm not good at English, usually I translated the Chinese text in google, and then modify only one third of the result at most.
  – xenophōn
  Commented Feb 25, 2019 at 1:40
 • Alas, in the end it was google translation that should have been blamed for so many missing plural forms, etc. :)
  – L. F.
  Commented Feb 25, 2019 at 13:38
-1

It is a contracted form of 不一樣 bùyíyàng 'different'.

1
 • 2
  Any proof to go along with your answer?
  – Mou某
  Commented May 27, 2017 at 10:20

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.